W dniu 1 lipca br weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępnienia kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokosći stawek za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego

 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 957)

Rozporządzenie określa:

- wzór wniosku o udostępnienie kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych

- dokumenty jakie nalezy dołączyć do tego wniosku

- wysokosć stawek za udostępnienie kanału technologicznego, szczegółowo wskazane w załączniku do rozporządzenia

Zarówno dla zarządców dróg publicznych, jak również przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem wybudowanych kanałów technologicznych na potrzeby  budowy sieci szerokopasmowych, najistotniejsze jest wskazanie w rozporzązeniu jednolitych stawek za udostępnienie kanałów technologicznych.

Opłata za udostępnienie kanału technologicznego stanowi iloczyn liczby metrów bieżących udostępnionego kanału technologicznego oraz stawki opłaty wskzanej w rozporządzeniu, obliczana i pobieraną za każdy rok udostępnienia. Jeżeli kanał technologiczny jest udostępniany na okres krótszy, opłata obliczana jest proporcjonalenie do liczby dni udostępnienia kanału technologicznego.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się ważny projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi. Rozporządzenie to wreszcie zrealizuje delegację ustawową z art. 179 ust. 12 prawa telekomunikacyjnego i wreszcie zastąpi obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, które zostało wydane na podstawie uchylonego w 2009 r. artykułu 181 pr. telek. Rozpoczął się proces konsultacji, który potrwa 21 dni. Rozporządzenie doprecyzowuje szereg kwestii ale nadal niestety nie rozwiązuje problemu realizacji obowiązków na rzecz uprawnionych podmiotów przez bardzo małych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 

 

<< wróć